Põhikiri

MTÜ MAGUS MÕTE PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing Magus Mõte (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon ja vaba algatuse korras moodustatud mittetulundusühing, mille põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.2 Ühingu asukohaks on Viljandi linn, Eesti Vabariik.
1.3 Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.4 Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.5 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja ühingu organite otsustest.

2. Ühingu tegevuse eesmärk ja selle saavutamise vahendid

2.1 Ühingu tegevuse eesmärgiks on kultuurielu elavdamine ning sündmuste korraldamine Viljandi linnas, maakonnas, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil.
2.2 Eesmärgi saavutamiseks teostab ühing järgmisi tegevusi:
2.2.1 arendab Eesti riigisisest turismi;
2.2.2 tutvustab Viljandi linna ja pärimuskultuuri;
2.2.3 korraldab mitmesuguseid kultuurisündmusi;
2.2.4 juhib noorte probleemidele tähelepanu kohalikul ning riiklikul tasandil ja korraldab vastavasisulisi sündmusi;

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkidega kooskõlas elluviidavates tegevustes, esitab ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja nõudeid.
3.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu üldkoosolek.
3.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
3.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.4.1 Ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või korraldatud üritusel; 3.4.2 On rikkunud või kahjustanud ühingu tegevust või mainet oma tegevuse või
tegevusetusega.
3.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja
tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljalangetamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest
3.6 Ühingu liikmetel on õigus:
3.6.1 osaleda ühingu tegevuses;
3.6.2 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.6.3 esitada ettepanekuid ja arupärimisi ühingu juhatuse ja kontrollorgani tegevuse kohta;
3.6.4 astuda ühingust välja.
3.7 Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1 järgima ühingu põhikirja;
3.7.2 täitma ühingu juhatuse ja kontrollorgani otsuseid, mis on vastavuses käesoleva põhikirjaga;
3.7.3 teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende
muutumist.

4. Ühingu tegevuse juhtimine

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
4.3 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.3.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;
4.3.2 eesmärgi muutmine;
4.3.3 ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
4.3.4 juhatuse liikmete valimine ning juhatuse liikmete volituste ennetähtaegne lõpetamine;
4.3.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
4.3.6 ühingu kodukorra vastuvõtmine.
4.4 ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.4.1 aastaaruande kinnitamiseks.
4.5 Juhatus koosneb ühest või kolmest liikmest
4.6 Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
4.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
4.7.1 ühingu üldkoosoleku otsuste täideviimine ja ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
4.7.2 tegevuskava ja arengukava koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
4.7.3 kohustuslike ettekirjutuste tegemine ühingu liikmetele;
4.7.4 ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele ning aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine nii üldkoosolekule kui registripidajale;
4.7.5 juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse.
4.8 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus

5. Ühingu tegevuse lõpetamine

5.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
5.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
5.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.
Käesolev põhikiri on muudetud ja kinnitatud: 2.02.15.

Juhatus:
Eleri Helimets
/digitaalne allkiri/